top of page

FORENSISCHE ACCOUNTANTS

Er lijken veel misverstanden te bestaan over hetgeen er speelt binnen de controlepraktijk. Door de recente fraudeschandalen worden kritische vragen gesteld aan het adres van de openbare accountant, onder andere gericht op het voldoende identificeren van risico's. Het doel is mede om controlerende en adviserende accountants, niet gespecialiseerd in fraudeonderzoeken, aanknopingspunten te kunnen bieden over bijvoorbeeld het herkennen van fraudesignalen.

Daarnaast is de rol en positie van een forensisch accountant in het verleden onvoldoende duidelijk gebleken, zoals blijkt uit de tweede kamervraagstukken in 2013. Wanneer schakel je een forensisch specialist in? En hoe verhoudt de positie van een forensisch accountant zich tot een advocaat?

Het IFFC heeft mede naar aanleiding van vorenstaande problematiek de Kamer Forensische Accountants opgericht. Periodiek komen ervaren accountants, werkzaam in het forensische werkveld, bijeen om te discussiëren over vraagstukken waar zij in de praktijk tegen aan lopen en zorg te dragen voor gelijke belangen tussen de forensische accountants. Hiervoor werkt de Kamer eveneens nauw samen met het NBA om vigerende wet- en regelgeving waar nodig te verduidelijken cq aan te passen. Momenteel houdt de Kamer zich onder andere, samen met afgevaardigden van de Expertgroep Fraude en het Adviescollege voor Beroepsreglementering, bezig met het leveren van input voor een herziening van een praktijkhandreiking.

bottom of page