top of page

INTERN ONDERZOEK & WAARHEIDSVINDING

Met de term ‘intern onderzoek’ wordt een toedracht- en/of feitenonderzoek bedoeld naar aanleiding van een (mogelijke) misstand of een incident dat in opdracht van de raad van commissarissen of de directie van een organisatie wordt uitgevoerd dat leidt tot een rapport van feitelijke bevindingen om daarop een oordeel of beleid te baseren. Een dergelijk rapport kan onderdeel gaan uitmaken van een juridische procedure en als zodanig extern worden gebruikt. Interne onderzoeken kunnen worden verricht door interne functionarissen, maar bijvoorbeeld ook door advocaten of accountants.

Het verrichten van adequaat onderzoek en waarheidsvinding is van belang voor zowel het blootleggen van financieel-economische criminaliteit als voor het treffen van (nog betere) preventieve maatregelen. Deze multidisciplinaire kamer zal hier vanuit het IFFC een bijdrage aan leveren.

Doel van de kamer is het vergaren en uitwisselen van kennis en ervaring over de uitvoering van interne onderzoeken, inclusief de rapportage in een intern onderzoek.

Tijdens de oprichtingsbijeenkomst van deze kamer is het rapport “Nieuwe inzichten in Intern Onderzoek” gepresenteerd naar aanleiding van een verkennend onderzoek dat is gedaan naar de wijze waarop financieel economische incidenten of signalen worden gemeld en afgehandeld binnen organisaties. 

 

De presentatie en de discussie die daarop volgde hebben geleid tot een inventarisatie van onderwerpen waar de Kamer zich in eerst instantie op zal focussen.

 

Het is de bedoeling dat aan de hand van concrete vraagstellingen de Kamer met zekere regelmaat met adviezen en aanbevelingen komt die kunnen bijdragen aan een verbetering  van de wijze waarop intern onderzoek wordt verricht en aangestuurd.

In 2019 publiceerde de kamer "Aandachtspunten Intern Onderzoek" - Deze brochure is bedoeld voor onderzoekers en hun opdrachtgevers om richting te geven aan te verrichten werkzaamheden om te waarborgen dat de gebruikers van de uitkomsten van onderzoek kunnen vertrouwen op het gevolgde onderzoeksproces.

Frans Stibbe.jpg

FRANS STIBBE 

KAMER VOORZITTER A.I.

bottom of page